POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych (RODO)

  1. Dane osobowe Klienta, które udostępnione zostały i są niezbędne celem realizacji zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” – RODO) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach działalności www.vingo.pl oraz www.vingo.com.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Zamawiającego – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych,
  2. Dane osobowe obejmują dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), nazwa firmy, adres dostawy, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne dostępne na Formularzu zamówienia lub Ofercie cenowej, niezbędnych do zrealizowania zamówienia,
  3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości, email, SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera,
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej,
  5. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego na stronach internetowych www.vingo.pl, www.vingo.com.pl, Formularzu zamówienia, Ofercie cenowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia finalizację transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od zawieranej transakcji,
  6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną ( w formie e-maila na adres info@vingo.pl) bez konieczności legitymowania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres 5 lat od w związku z koniecznością ewidencjowania przez Sprzedawcę transakcji i koniecznością przechowywania dowodów zakupów przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
  10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

FORMULARZ KONTAKTOWY