REGULAMIN

Złożenie zamówienia

Sprzedający :
Vingo Sp. z o.o.
NIP: 5223203369
REGON: 389012622
KRS: 0000901348

Sprzedający prezentuje katalog dostępnych produktów osobiście lub pod adresami URL: www.vingo.pl,

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

                       adres pocztowy: Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,
                       numer telefonu.: +48 609 353 499,
                       adres poczty elektronicznej: info@vingo.pl.

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia u Sprzedającego VINGO niezbędne jest otrzymanie oferty przez Kupującego,
 2. Oferta przesyłana przez VINGO jest Oświadczeniem woli zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z Art.66 Kodeksu Cywilnego,
 3. Oferta przesyłana przez VINGO określa wszelkie wymagane postanowienia umowy, zaakceptowane przez Kupującego,
 4. Oferta przesyłana jest na wskazany przez Kupującego adres email wraz z terminem jej wygaśnięcia lub podpisywana jest pisemnie przez zamawiającego,
 5. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia akceptacji oferty w wyznaczonym w ofercie terminie, odpowiadając na otrzymaną wiadomość email, podpisując pisemnie ofertę lub przesyłając akceptację osobnym mailem na adres: info@vingo.pl wprowadzając numer oferty. Mail musi zostać wysłany z adresu na który została przesłana oferta,
 6. W terminie 2 dni roboczych, licząc od otrzymania akceptacji oferty, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem umówienia wykonania pomiarów dla zamawianego towaru,
 7. W przypadku gdy produkty wykonywane są na zamówienie bez możliwości wykonania pomiarów, zostaje sporządzona karta wymiarów na podstawie których wykonane zostaną produkty,
 8. Wymiary opisane w pkt.7 muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,
 9. Koszt wykonania pomiaru ustalany jest indywidualnie i nie ponosi Kupujący kosztu pomiaru w przypadku realizacji zamówienia,
 10. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów, Kupujący akceptuję finalną ofertę przesłaną po wykonaniu pomiarów,
 11. Oferta precyzuje towar oraz usługi, jakie będą dostarczone do Kupującego,
 12. Kupujący w terminie 4dni licząc od daty akceptacji oferty dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami Płatności, opisanymi na https://www.vingo.pl/platnosc/,

Warunki płatności

 

Zamówienia z montażem lub jedynie transportem na terenie RP:

 

 • po złożeniu zamówienia , czyli akceptacji oferty, należy wpłacić 50% kwoty brutto widniejącej na zamówieniu,
 • kwotę można uregulować przelewem bankowym,
 • konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3202 8128 3777,
 • po realizacji montażu lub transportu, Kupujący rozlicza pozostałe 50% na miejscu przelewem expressowym lub gotówką w dniu montażu,
 • w przypadku opóźniającego się montażu z winy Zamawiającego dłużej niż 1miesiąc, Zamawiający ma obowiązek zapłacić 100% kwoty, przysługującej za towar,
 • za moment dokonania płatności w przypadku Przelewu bankowego uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku przez Bank,
 • koszt transportu oraz montażu ustalany indywidualnie.

 

Wysyłka bez montażu

 • po złożeniu zamówienia , czyli akceptacji oferty, należy wpłacić 50% kwoty brutto widniejącej na zamówieniu,
 • kwotę można uregulować przelewem bankowym,
 • konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3202 8128 3777,
 • po wykonaniu produkcji przez VINGO, VINGO informuje klienta o gotowości do wysyłki. Kupujący rozlicza pozostałe 50% na miejscu przelewem,
 • za moment dokonania płatności w przypadku Przelewu bankowego uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku przez Bank,
 • towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na rachunku VINGO,

Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach EU,
 2. Czas wysyłki towarów jest szacunkowy na podpisywanym Formularzu zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na Formularzu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany,
 3. Z uwagi na panujące obostrzenia COVID lub inne siły wyższe nie zależne od VINGO, terminy mogą ulec zmianie,
 4. Dostawa towaru realizowana jest bezpiecznym transportem własnym lub organizowanym przez VINGO we współpracy z wybraną firmą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm współpracujących zarówno na terenie RP jak i EU,
 5. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków transportu, które muszą być zaakceptowane przez Sprzedającego,
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, a cena za transport opisana jest w ofercie,
 7. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od objętości i ilości przewożonych towarów,
 8. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia,
 9. Data i adres dostawy są zgodne z ofertą,
 10. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w danym miejscu oraz umówionej godzinie, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100 PLN za każde dodatkowe 12h magazynowania Towaru. 

Montaż

 1. Istnieje możliwość realizacji Montażu towaru,
 2. Możliwości montażu uzależnione są od miejscowości oraz terminów,
 3. Koszty i możliwości ustalane są indywidualnie i przedstawione są w ofercie,
 4. Koszty w całości pokrywa kupujący,

Warunki gwarancji

VINGO SP. Z O.O., udziela Kupującemu gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostały one użytkowane, zamontowane oraz pielęgnowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w niniejszym artykule.

1. Okres gwarancji
VINGO udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane wyroby. Okres liczony jest od daty akceptacji oferty przez Kupującego.

2. Gwarancja obejmuje

 • rozwarstwienie/pęknięcie, rozklejanie oraz rozsychanie powłok skrzydła drzwiowego i pozostałych elementów zestawu,
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie będącym przedmiotem sprzedaży,
 • Gwarancja obejmuje wady widoczne gołym okiem, w świetle dziennym, z odległości 2 m.

3. Gwarancja nie obejmuje

 • wad, które wynikają z normalnego zużycia eksploatacyjnego,
 • wad  / uszkodzeń z winy których została obniżona cena,
 • elementów montowanych podczas robót nie przygotowanych do montażu, a akceptowanych przez Kupującego,
 • wad oraz uszkodzeń powstałych w wyniku uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych oraz nadmiernym oddziaływaniem wilgoci,
 • uszkodzeń okuć spowodowanych rozregulowaniem,
 • deformacji uszczelek,
 • uszkodzeń, które powstały na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach,
 • akcesoriów drzwiowych jak klamki, szyldy, wkładki, które stanowią elementy wyposażenia dodatkowego.

4. Utrata ważności gwarancji

Gwarancja traci ważność w przypadku:

 • Stosowania np. przeróbek konstrukcyjnych, czyli powiększanie przestrzeni wentylacyjnej w skrzydłach (podcięcie wentylacyjne) lub konieczność podcinania produktów z uwagi na błędy wykonania wnęk budowlanych. Dodatkowe podcięcie może zostać wykonane przez VINGO za zgodą Kupującego, jednak w tym wypadku następuje utrata gwarancji,
 • Wad widocznych, które nie zgłoszono przed dokonaniem montażu,
 • Niewłaściwego przechowywania, transportu, a także wykorzystywania do innych celów,
 • Czyszczenia oraz pielęgnacji wyrobu, w sposób niezgodny z wymaganiami. Za wymagania uznaje się czyszczenie powłokami nie pozostawiającymi rys oraz śladów, przy użyciu wilgotnych materiałów ,
 • Uszkodzeń  wynikających na przykład z montażu, niewykonanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

Polityka prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Dane osobowe Klienta, które udostępnione zostały i są niezbędne celem realizacji zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” – RODO) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach działalności www.vingo.pl oraz www.vingo.com.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Zamawiającego – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych,
 2. Dane osobowe obejmują dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), nazwa firmy, adres dostawy, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne dostępne na Formularzu zamówienia lub Ofercie cenowej, niezbędnych do zrealizowania zamówienia,
 3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości, email, SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera,
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej,
 5. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego na stronach internetowych www.vingo.pl, www.vingo.com.pl, Formularzu zamówienia, Ofercie cenowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia finalizację transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od zawieranej transakcji,
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną ( w formie e-maila na adres info@vingo.pl) bez konieczności legitymowania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres 5 lat od w związku z koniecznością ewidencjowania przez Sprzedawcę transakcji i koniecznością przechowywania dowodów zakupów przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.


Szczegóły nie uwzględnione i nie wyszczególnione w specyfikacji, uprawniają Producenta do wykonania produktu wg przyjętego przez siebie standardu wykonania. Niektóre wartości wymiarowe mogą odbiegać od określonych w Polskich Normach Budowlanych (np. wysokość klamki 1020 mm, z możliwymi zmianami wg indywidualnych wytycznych), stąd oferowane drzwi nie muszą w pełni spełniać wytycznych aprobat technicznych ITB i nie posiadają deklaracji zgodności z PN. Przeznaczenie drzwi wewnętrznych określa norma PN-B-910000:2001, odchyłki wymiarowe 2 klasa tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, a odchyłki od płaskości 3 klasa tolerancji wg PN-EN 1530:2001.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY