Regulamin VINGO

 

I.     Złożenie zamówienia

Sprzedający działa pod adresem: Vingo Sp. z o.o., ul. Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,

Sprzedający prezentuje katalog dostępnych produktów osobiście lub pod adresami URL: vingo.pl, www.vingo.com.pl,

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 • adres pocztowy: Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,
 • numer telefonu.: +48 733 110 147,
 • adres poczty elektronicznej: info@vingo.pl.
 1. Do skutecznego złożenia zamówienia u Sprzedającego VINGO niezbędne jest otrzymanie oferty przez Kupującego,
 2. Oferta przesyłana przez VINGO jest Oświadczeniem woli zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z Art.66 Kodeksu Cywilnego,
 3. Oferta przesyłana przez VINGO określa wszelkie wymagane postanowienia umowy, zaakceptowane przez Kupującego,
 4. Oferta przesyłana jest na wskazany przez Kupującego adres email wraz z terminem jej wygaśnięcia,
 5. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia akceptacji oferty w wyznaczonym w ofercie terminie, odpowiadając na otrzymaną wiadomość email lub przesyłając akceptację osobnym mailem na adres: info@vingo.pl wprowadzając numer oferty. Mail musi zostać wysłany z adresu na który została przesłana oferta,
 6. W terminie 2 dni roboczych, licząc od otrzymania akceptacji oferty, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem umówienia wykonania pomiarów dla zamawianego towaru,
 7. Koszt wykonania pomiaru na terenie woj. Mazowieckiego wynosi 150 PLN netto, w przypadku złożenia zamówienia u Sprzedającego, Kupujący tego kosztu nie ponosi,
 8. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów, Kupujący podpisuje Formularz zamówienia,
 9. Formularz zamówienia precyzuje towar oraz usługi, jakie będą dostarczone do Kupującego,
 10. Formularz zamówienia podpisany z datą, imieniem i nazwiskiem, może zostać wysłany skanem na adres: info@vingo.pl. Podpisany skan jest uznany przez VINGO za formalne złożenie zamówienia,
 11. Kupujący w terminie 4dni licząc od daty podpisania Formularza zamówienia dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami Płatności, opisanymi na https://www.vingo.pl/platnosc/,

 

II.     Warunki płatności

Zamówienia z montażem lub jedynie transportem na terenie RP:

 • po złożeniu zamówienia przy użyciu Formularzu zamówienia, należy wpłacić 50% kwoty brutto widniejącej na zamówieniu,
 • kwotę można uregulować przelewem bankowym lub gotówką na terenie Warszawy,
 • konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3202 8128 3777,
 • po realizacji montażu lub transportu, Kupujący rozlicza pozostałe 50% na miejscu przelewem expressowym lub gotówką,
 • za moment dokonania płatności w przypadku Przelewu bankowego uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku przez Bank,
 • koszt transportu oraz montażu ustalany indywidualnie.
 

Wysyłka poza granice RP:

 • po złożeniu zamówienia przy użyciu Formularzu zamówienia, należy wpłacić 100% kwoty brutto widniejącej na zamówieniu,
 • kwotę można uregulować przelewem bankowym lub gotówką na terenie Warszawy,
 • konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3202 8128 3777,
 • za moment dokonania płatności w przypadku Przelewu bankowego uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku przez Bank.
 

III.     Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach EU,
 2. Czas wysyłki towarów jest szacunkowy na podpisywanym Formularzu zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na Formularzu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany,
 3. Z uwagi na panujące obostrzenia COVID lub inne siły wyższe nie zależne od VINGO, terminy mogą ulec zmianie,
 4. Dostawa towaru realizowana jest bezpiecznym transportem organizowanym przez VINGO we współpracy z wybraną firmą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm współpracujących zarówno na terenie RP jak i EU,
 5. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków transportu, które muszą być zaakceptowane przez Sprzedającego,
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, a cena za transport opisana jest w Formularzu zamówienia,
 7. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od objętości i ilości przewożonych towarów,
 8. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia,
 9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór własnoręcznie nakreślonym podpisem w formie pełnej, czytelnej,
 10. Data i adres dostawy są zgodne z Formularzem zamówienia,
 11. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w danym miejscu oraz umówionej godzinie, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100 PLN za każde dodatkowe 12h magazynowania Towaru. 
 
IV.     Montaż
 
 1. Istnieje możliwość realizacji Montażu towaru przez Sprzedającego,
 2. Możliwości montażu uzależnione są od miejscowości oraz terminów,
 3. Koszty i możliwości ustalane są indywidualnie,
 4. Koszty w całości pokrywa kupujący,
 5. Koszty montażu widnieją w przedstawionej ofercie,
 

 V.     Reklamacje

 1. Gwarancja – 2 lata na produkty VINGO, 
 2. W przypadku, gdy w terminie 2 lat z winy VINGO produkt nie spełnia określonych norm, naprawiany jest lub wymieniany na koszt Sprzedającego,
 3. Nie Istnieje możliwość Zwrotu towaru, ponieważ produkowany jest Zgodnie z wymiarami oraz wymaganiami każdego kupującego, co kupujący akceptuje podczas składania zamówienia,
 4. W przypadku, gdy towar jest uszkodzony z winy sprzedającego, jest on naprawiany na koszt Sprzedającego,
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i kosztów za naprawę, w przypadku, gdy Towar jest uszkodzony przez Kupującego lub na jego terenie (adres dostawy lub montażu).
 

VI.     Polityka prywatności

 Polityka prywatności – ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Dane osobowe Klienta, które udostępnione zostały i są niezbędne celem realizacji zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” – RODO) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach działalności www.vingo.pl oraz www.vingo.com.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Zamawiającego – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych,
 2. Dane osobowe obejmują dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), nazwa firmy, adres dostawy, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne dostępne na Formularzu zamówienia lub Ofercie cenowej, niezbędnych do zrealizowania zamówienia,
 3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości, email, SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera,
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej,
 5. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego na stronach internetowych www.vingo.pl, www.vingo.com.pl, Formularzu zamówienia, Ofercie cenowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia finalizację transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od zawieranej transakcji,
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną ( w formie e-maila na adres info@vingo.pl) bez konieczności legitymowania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres 5 lat od w związku z koniecznością ewidencjowania przez Sprzedawcę transakcji i koniecznością przechowywania dowodów zakupów przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.